REGULAMIN 2018-02-22T11:35:59+00:00

REGULAMIN
korzystania z usług serwisu www.madamsportclub.pl

I. Informacje podstawowe
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.madamsportclub.pl.
4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Regulamin – Regulamin korzystania z usług serwisu www.madamsportclub.pl;
b) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.madamsportclub.pl;
c) Administrator – Armageddon Challenge Sp. z o.o z siedzibą w Pruszkowie, ul. Aleje Jerozolimskie 418, 05-800, tel.: 572643990, mail: kontakt@madamsportclub.pl, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy pod numerem krs 0000600862) pod numerem NIP 534-25-144-14, oraz REGON 363700383.
d) Usługodawca – organizator obozów sportowych, motywacyjnych, kondycyjnych
e) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu www.madamsportclub.pl.
5. Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

a) komputer PC;
b) szerokopasmowe łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa Firefox lub IE;
d) zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
f) aktywne konto e-mail.

II. Rezerwacja
1. Prezentowane na stronie internetowej www.madamsportclub.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Użytkownik, który jest zainteresowany zawarciem umowy o świadczenie usług MadamSportClub wskazanych w przedstawionych na stronie serwisu propozycjach, powinien wypełnić i wysłać formularz zainteresowania dostępny przy opisie danej propozycji.
3. Formularz zainteresowania jest rozpatrywany przez właściciela MadamSportClub niezwłocznie, nie później niż w okresie 48h (uwzględniając dni robocze), do Usługodawcy.
4. Usługodawca w oparciu o otrzymany formularz rezerwacyjny kontaktuje się z Użytkownikiem w sposób wskazany przez niego w formularzu rezerwacyjnym celem złożenia oferty wynikającej z formularza rezerwacyjnego.
5. Do zawarcia umowy dochodzi wyniku przyjęcia oferty Usługodawcy przez Użytkownika.
6.Rezerwacja może być całkowicie anonimowa, nie wymagamy podawania danych osobowych.

III. Mechanizm Cookies
1. Serwis korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce lub konfiguracji usługi.

IV. Otrzymywanie Informacji handlowych („newsletter”)
1. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie „newslettera”, czyli wiadomości przesyłanej na adres poczty elektronicznej zawierającej informacje handlowe. Przesyłanie informacji handlowych przez Administratora jest bezpłatne.
2. Zapisanie się Użytkownika do „newslettera” jest dobrowolne i oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych w postaci e-mail.
3. Zapisanie się do „newslettera” polega na wpisaniu przez Użytkownika adresu e-mail we wskazane pole w oknie „newsletter” oraz kliknięcie „zapisz się”.
4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do wypisania się z „newslettera” wysyłając maila na adres kontak@mrdaro.pl ,z dopiskiem wypisz.
5. Administrator oświadcza, że adres poczty elektronicznej Użytkownika nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

V. Reklamacje
1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu.
2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub drogą e-mail. W obydwu przypadkach powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej. Przy formie pisemnej powinna być złożona na adres siedziby Administratora.
3. Administrator rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Reklamacje dotyczące umów zawartych z Usługodawcami powinny być składane stosownie do postanowień umowy łączącej Użytkownika z Usługodawcą.

VI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez www.madamsportclub.pl rozstrzygane są przez sądy właściwy, rzeczowo i miejscowo właściwe według którego okręgu znajduje się siedziba sprzedawcy/usługodawcy.